PROIZVODNJA – SLEDENJE LOT: CELOVITA REŠITEV ZA PROIZVODNA PODJETJA, KI POTREBUJEJO SLEDLJIVOST PORABE MATERIALA IN PRODAJE IZDELKOV

Predstavljamo Vam celovito aplikativno rešitev na področju evidentiranja in obračuna proizvodnje v podjetju. Posamični programski sklopi so v celoti avtomatizirani zato omogočajo uporabniku hitro in učinkovito evidentiranje in obračun proizvodnje (izdelava ponudb in naročil (dobaviteljem in/ali naročnikom), prejem materiala na skladišče, razpis proizvodnega naloga, zaključitev naloga, obračun stroškov proizvodnje in avtomatska izdaja materiala iz skladišča ter prejem na skladišče proizvodov, izdelava komercialnih dokumentov (dobavnica, račun). Rešitev proizvodnja je avtomatizirana z računovodskim programom (DDV – prejeti/izdani računi in Glavna knjiga s saldakonti).

Aplikacija omogoča evidentiranje – SLEDENJE LOT (SARŽA) – živilska industrija v skladu s smernicami Ministrstva za gospodarstvo RS in trgovinske zbornice Slovenije.

HODOGRAM

proizvodnja

Vnos prejemov materiala s pripadajočimi LOT na podlagi dokumenta (dobavnica, račun) dobavitelja in knjiženje na poljubno skladišče.

proizvodnja

Evidentiranje proizvodnega naloga, vnos končnega proizvoda z vključeno kosovnico materiala, vnos storitev, vnos vodje proizvodnje in odgovorne osebe za proizvodni nalog.

proizvodnja

Zaključitev proizvodnega naloga, obračun stroškov proizvodnje, avtomatsko zmanjšanje zalog materiala na skladišču in povečanje zalog proizvoda na skladišču.

proizvodnja

Izdaja proizvoda (blaga) naročniku v skladiščnem poslovanju in avtomatski prepis v program Fakturiranje v dokument dobavnica ali račun.

Raba programa na primeru izdelave kruha:

  1. Podjetje prejme na zalogo material za izdelavo kruha. V program vnese prejeme surovin, jih opremi s kodami LOT, ki jih prejme od dobavitelja in dokumente poknjiži na skladišče surovin.
  2. Podjetje razpiše proizvodni nalog  za beli kruh – kolač. Iz šifranta proizvodov izbere vnaprej vneseno kosovnico surovin in po potrebi dodatnega materiala za izbran beli kruh, vodjo proizvodnje, sodelavce, ki bodo v proizvodnji sodelovali, itd.
  3. V fazi izdelave kruha v program pri izdaji surovin (na podlagi koraka 2) vpiše porabljene kode LOT za posamično surovino (možnost razbijanja količine surovin na več različnih LOT) in izdajo zaključi (na skladišču se zmanjša zaloga surovin)
  4. Po končani proizvodnji na nalog vpiše LOT proizvedenega izdelka,  proizvedeno količino – npr. 60 kolačev belega kruha, na nalog zavede za poljubno število proizvodov poljubne kontrole (npr. Ustrezna slanost: Da/Ne, Barva: Primerna/Neprimerna, Teža: npr. 100g, itd). Kontrole lahko uporabnik določi sam. Proizvodni nalog zaključi, samodejno se izdela prejem končnega proizvoda za vneseno količino (v tem primeru 60 kolačev).
  5. Obračun stroškov proizvodnje – program privzame nastavitev obračuna stroškov iz nastavitev programa (možnosti so 4: stroški materiala + ostali stroški storitev, ki jih uporabnik sam vpiše na nalog, po metodi proizvajalnih stroškov, po metodi zožene lastne cene ali po metodi spremenljivih stroškov)
  6. Obračun, zaključitev naloga – prejem iz točke 4 program opremi z izračunano ceno na kos in prejem poknjiži na zalogo.
  7. Pre pakiranje: Ko želi podjetje prodati  proizvedene izdelke v paketih (proizvodi so lahko mešani). Podjetje razpiše proizvodni nalog, nanj doda izdelke in pripadajoče količine. Program izdela izdaje proizvodov in na skladišče prejme nov proizvod (npr. PAKET mešanih izdelkov). Na nalog lahko doda dodaten material npr. transportno embalažo. Pri obračunu naloga bo program obračunal stroške materiala samo za to embalažo.
  8. Prodaja izdelkov: Podjetje izdela izdajnico blaga (količinsko) ali dobavnico s cenami. Dokument nato prepiše v račun (možna izdaja tudi v elektronski obliki – eRčaun). Vsi izpisi za stranke vsebujejo LOT kode in črtno kodo izdelka (opcijsko tudi: datum veljave in serijsko številko)
  9. Primer: Podjetje ima inšpekcijski nadzor, ki zahteva posredovanje porabljenih surovin iz naključnega izdanega računa za proizvod. V iskalnik kod LOT vpišete, LOT končnega izdelka iz računa. Program izpiše seznam izdanih računov (prejemnikov)s to LOT kodo, s klikom na ustrezen račun se odpre zavihek v “Surovine, ki sestavljajo LOT” – seznam porabljenih sestavin z nazivom dobavitelja in kodo LOT ter zavihek “Kartica LOT kode”, ki prikaže prejemne in izdajne dokumente za ta LOT.
  10. Primer: Dobavitelj surovin odpokliče moko, ki jo je podjetje porabilo v proizvodnji. Na podlagi posredovane kode LOT v programu preverite, komu vse ste prodali končne izdelke s to LOT kodo.