Program Likvidacije SQL deluje hkrati kot sistem za vodenje davčnih evidenc in kot dokumentarni sistem. Sistema se lahko uporabljata ločeno ali združeno odvisno od zahtevnosti procesa dela. Sta tudi integrirana v ostale Independent programe, ki zahtevajo shranjevanje in pregled originalnih dokumentov (to so dokumenti, ki se pojavljajo na  vhodu ali izhodu procesa – npr: prejeti oz. izdani računi) ali zahtevajo evidentiranje dokumentov (računov) v skladu z zahtevami zakona o DDV.

Knjiga DDV

Programski modul deluje kot samostojna celota in nudi celovito rešitev na obračunu davka v vašem podjetju:

 • vodenje davčnih evidenc z obračunom DDV za izbrano davčno obdobje in pripravo ustreznih obrazcev
 • avtomatsko izvajanje kontrole oz. preverjanje pravilnosti vpisanih podatkov že pri samem vnosu
  (datumi, partner – davčni zavezanec, zneski davčnih osnov in DDV glede na skupni znesek računa)
 • samodejni vnos zneskov s kombinacijami tipk na tipkovnici (npr.: pripadajoča davčna osnova glede na vpisan znesek DDV)
 • pregledovanje ali izpisovanje davčnih knjig po različnih kriterijih (glede na določeno davčno obdobje, po zap. številki, po parnerju…)
 • pregled ali izpis obračuna DDV s spremljajočimi prilogami (obrazec DDV-O) in tiskanje podatkov obračuna na predtiskani obrazec DDV-O
 • izpis kvartalnega poročila
 • avtomatska priprava knjižb za knjiženje v GK s saldakonti za prejete in izdane račune na podlagi ustrezno pripravljenih knjižnih shem
 • avtomatska priprava plačilnih nalogov
 • Ostale obdelave in izpisi potrebne za nemoteno poslovanje

V navezavi z dokumentarnim sistemom (eRačuni, Skeniranje, Knjiga pošte in Likvidatura) pa deluje kot integriran informacijski sistem, ki nudi uporabniku celovit pregled nad poslovanjem.

Knjiga ostalih računov – računi, ki niso predmet davčne knjige

Modul Knjige ostalih računov je programski modul, v katerem uporabniki evidentirajo prejete račune, ki niso predmet davčne evidence. Nastaviti je mogoče poljubno število vrst knjig ostalih računov. Ta modul uporabljajo:

 • Upravniki stanovanjskih objektov za evidentiranje prejetih računov za stroške, ki se prefakturirajo;
 • Proračunski uporabniki, javni zavodi, ipd. za prejete račune iz naslova neobdavčene dejavnosti;
 • Podjetniki, ki niso davčni zavezanci.

V modulu so podprte vse funkcionalnosti, ki jih omogočajo davčne knjige (uvoz E-Slog XML računov, knjiženje v GK, pripravo bančnih nalogov, skeniranje dokumentov…), razen davčnih evidenc.
Za upravnike stanovanjskih objektov modul omogoča dodatne funkcionalnosti v povezavi z razdeljevanjem stroškov v programu Upravljanje stanovanje in programom Izvršbe.

Optično branje dokumentov – skeniranje

Programski modul omogoča skeniranje dokumentov v program Likvidacije in vpis le-teh v podatkovno bazo.

Osnovne značilnosti:

 • barvno ali črno belo skeniranje poljubne kvalitete
 • skeniranje v formatu TIFF (datoteka zasede najmanj prostora)
 • skeniranje dokumentov iz podajalnika naprave ali pladnja
 • možnost skeniranja 1 list 1 datoteka ali poljubno listov ena datoteka
 • možnost sekcijskega skeniranja dokumentov (primer: uporabnik prejme 10 računov, vsak račun ima 2 strani  skupno torej 20 strani oz. 10 računov – v modulu nastavite da naj za vsaki 2 strani naredi novo datoteko, program bo tako naredil 10 datotek.
 • možnost naknadnega pripenjanja dokumenta k skeniranemu dokumentu
 • pošiljanje skena na spletno pošto
 • shranjevanje skena kot PDF na nosilec računalnika
 • prepis skeniranih (enega, vseh, ali poljubnih) v podatkovno bazo – dokumenti so tako pripravljeni za vnos v knjigo pošte (poglejte zavihek Knjiga pošte)

Modul zabojnik

Modul zabojnik omogoča prejem eRačunov in uvoz v Knjigo pošte. V primeru prejema eRačuna tako prihranite čas saj podatkov dokumentov ne vnašate ročno ampak se prepišejo v polja programa sami iz XML datoteke standarda eSlog 1.6 ali novejšega. Več..

Evidentiranje vhodne pošte

Knjiga pošte omogoča evidentiranje in shranjevanje vseh vrst prispele in izdane pošte (npr. računi, zahtevki, predračuni, interna pošta…). Pri tem je lahko prispeli oz. izdani dokument v elektronski obliki ali klasični (papirni) obliki. Vnesenim dokumentom je mogoče pripeti skenirane dokumente oz. eRačune. Z uporabo Knjige pošte si zagotovite elektronsko evidenco prispele pošte, hkrati pa tudi racionalizirate svoje poslovanje (dokumenti so vedno na dosegu roke – ni več potrebno iskanje v rednikih, itd.). V povezavi z Likvidaturo omogoča modul elektronsko dostavo dokumentov v podpis zaposlenim, ki so odgovorni za določen dokument.

Likvidatura oz. elektronsko podpisovanje vnesenih dokumentov

Programski modul omogoča elektronsko podpisovanje vnesenih dokumentov. Na podlagi likvidacijskih shem je možno določiti uporabnike, ki morajo določeni dokument elektronsko potrditi.
Primer uporabe: Tajništvo prejeti račun skenira oz. ga prejme kot eRačun (poglejte na zavihek Skeniranje oz. eRačuni), vnese v podatkovno bazo in določi verigo uporabnikov, ki morajo račun elektronsko podpisati. Uporabniki v izbranem vrstnem redu dokument podpišejo, vrnejo v popravljanje ali zavrnejo. Med procesom elektronskega podpisovanja imajo uporabniki možnost, da vrinejo uporabnika v podpis dokumenta predse ali zase. Pooblaščen uporabnik v verigi (npr. računovodja) dokument avtomatsko prepiše v Knjigo DDV (glejte zavihek Davčna knjiga) in ga opremi z davki ter shemami za avtomatsko knjiženje v Glavno knjigo s saldakonti oz. ga prepiše v Knjigo ostalih računov (računi, ki niso predmet davčne knjige – npr. prefakturirani stroški upravnikov)