Program Komunala omogoča obračun, zaračunavanje storitev in vodenje vseh pripadajočih evidenc v zvezi z odvozi smeti. Namenjen je komunalnim podjetjem, občinam, krajevnim skupnostim in drugim pravnim osebam, ki v sklopu svojih dejavnosti opravljajo tudi te vrste storitev.

Uporablja se lahko kot samostojna celota, ki omogoča uporabnikom na enostaven, prijazen ter hkrati zelo kvaliteten način obdelovati podatke, jih pregledovati in izpisovati. Ob uporabi z računovodskimi programi iz paketa Biro SQL, kot so Blagajna SQL, Likvidacije in Glavna knjiga SQL, pa ponuja celovito programsko rešitev.

Organizacija in funkcije programa

Delo v programu je organizirano po posameznih modulih, kot so šifranti, naročila, obračun ipd. Vse podatke, ki jih uporabnik na ekranu vidi, lahko tudi izpiše ali izvozi v datoteke poljubnih formatov (xls, xml, doc, rtf, pdf…). Podatke, prikazane v tabelah, je mogoče poljubno sortirati, združevati in iskati, prikaz kolon tabel pa je uporabniško nastavljiv.

Osnovne funkcije in obdelave

Stalni podatki šifrantov
kot so stranke, cenik, odjemna mesta, vrste storitev, vrste posod, pošte, območja, stopnje zamudnih obresti, banke ipd… služijo kot ena od osnov za obdelave in izpise.

Evidenca posod po odjemnih mestih
V modulu se beleži evidenca o količinah in vrstah posod po odjemnih mestih.

Naročila po odjemnih mestih
Naročila služijo kot osnova za izdajo računov, ki se po obračunu izstavijo strankam. Stranka ima lahko več naročil, prejme pa lahko več računov ali en sam račun za več posameznih ali skupino naročil . Tako je mogoče na enostaven in pregleden način izdajati račune občanom, upravnikom stanovanj ter drugim plačnikom. Naročila je mogoče izpisati po poljubnih kriterijih v modulu Kontrolni izpisi naročil.

Obračuni
Obračun predstavlja vsako paketno formiranje računov in izstavitev položnic. Vsebuje pa informacije o obdobju opravljanja storitev, datumu izstavitve računov, datumu zapadlosti računov, opombe na računih, šifro in opis ter za katero leto in mesec se obračun nanaša. Ko je obračun končan, je potrebno obračun zaključiti. Po zaključitvi ni mogoče več spreminjati podatkov obračuna ali pripadajočih računov.

Formiranje računov
Po pripravi novega obračuna, ko so urejena vsa naročila, se izvrši paketno formiranje računov za vsa aktivna naročila za trenutno aktivni obračun. Dokler obrčun ni zaključen je mogoče račune poljubno urejati.

Formiranje posebnih položnic PP02 ter datoteke za EPPS
Za vse račune iz aktivnega obračuna se pripravi datoteka, v katero se zapišejo podatki za izpis posebnih položnic PP02. Le-ta se pošlje na EPPS ali drugega izpisovalca položnic, ki položnice natisne in jih pošlje naslovnikom.. V primeru, da ima uporabnik drugega izpisovalca položnice, je potrebno podatke v datoteki ustrezno prilagoditi zahtevam izpisovalca.

Izpis računov za pravne osebe
Program omogoča izpis računa za storitve v klasični obliki za stranke s statusom pravne osebe ali za stranke, katerim je na računu zaračunano več kot 9 vsebinskih postavk, saj je to trenutno edina omejitev glede posebnih položnic PP02.

Uporabniški izpis posebnih položnic PP02
Uporabniki lahko tudi sami izpisujejo posebne položnice PP02, če nimajo svojega izpisovalca. Podprt je izpis na papir formata A4 s položnico spodaj, v sredini je račun, na vrhu pa naslov stranke za pošiljanje pošte. Na ta način lahko uporabnik vstavi položnico v kuverto z okencem in jo pošlje. Kvaliteta in hitrost izpisa je pogojena s kvaliteto tiskalnika.

Izpisi obračunskih podatkov po vrstah storitev za računovodstvo
V tem modulu je možno izpisati vsi podatke, ki so osnova za knjiženja v Glavni knjigi ali Knjigi DDV. Uporabniki našega programa Likvidacije iz paketa BiroSQL lahko tukaj tudi poknjižijo izdane račune v Knjigo DDV.

Trajniki
Modul trajniki vsebuje vse podatke o strankah, tekočih računih, bankah ipd…, ki so osnova za delo s trajniki. Po obračunu se pošljejo podatki o trajnikih na banke. Stranke, ki imajo trajnike tudi dobijo posebno položnico, ki je označena z oznako – v vednost in je informativne narave.

Interni analitični saldakonti s karticami
Program Komunala vsebuje interne analitične saldakonte. Tako lahko uporabniki v Glavno knjigo knjižijo samo zbirne podatke. Interni saldakonti vsebujejo kartice komitentov, kjer je mogoče posamezne postavke pregledovati oz. izpisovati po poljubnih kriterijih – odprte, zaprte, vse… Vključen je tudi izpis IOP in opominov.

Knjiženje prejetih plačil na osnovi prejetih datotek iz zbirnega centra
Program omogača avtomatsko in ročno knjiženje plačil. Pri avtomatskem knjiženju, program samodejeno razbere vsebino datotek iz zbirnega centra, poišče račune na katere se plačila nanašajo in jim pripiše plačila. V primeru zamude s plačilom program samodejno izračuna zamudne obresti, ki se pripišejo na prvi naslednji račun, ki se izstavi stranki. Izračun zamudnih obresti pa je mogoče tudi izključiti.

Izpis in izvozi podatkov
Program je napisan tako, da omogoča poljubne vrste izpisov in izvozov podatkov v poljubne formate (Excel, Word, PDF…), ki so potem lahko osnova za razne analize tudi v drugih programih.

Beleženje zgodovine sprememb v naročilih
Vse spremembe naročil in njihove vsebine je mogoče evidentirati. Ob začetku uporabe programa beleženje sprememb ni vključeno.

Videz programa

Videz programa je uporabniško nastavljiv, nastavitve pa si program zapomni za vsakega uporabnika ob izhodu. Tako si lahko vsak uporabnik prilgodi uporabniški vmesnik po svoji meri.

Tehnični podatki, operacijski sistem in uporabljena baza podatkov

Program je napisan kot večuporabniška aplikacija za okolje MS Windows, deluje pa že od različice Windows XP vključno in navzgor. Dostop do programa in podatkov je omogočen z ustreznim uporabniškim imenom in geslom.

Kot podatkovni strežnik program uporablja Microsoft SQL Server verzija 2000 in navzgor, kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti podatkov, zanesljivost delovanja ter dokaj enostavno uporabo podatkov v ostalih Microsoftovih programih (Excel, Word…). Mala podjetja (do 5 delovnih postaj in velikost baze do 2 Gb), bo zadovoljila namizna različica SQL strežnika. Arhiviranje podatkov se vrši na nivoju podatkovnega strežnika samodejno, lokacija arhivskih datotek, pogostost in način pa so uporabniško nastavljivi.