Program Glavna knjiga SQL omogoča evidentiranje in spremljanje poslovnih dogodkov na enostaven in uporabniku prijazen način. Uporablja se lahko kot samostojna celota, ob uporabi programov iz paketa Biro SQL pa ponuja celovito programsko rešitev za vse vrste uporabnikov. Glavna knjiga SQL uporablja za shranjevanje podatkov relacijske bazo Microsoft SQL Server, ki zagotavlja visoko stopnjo varnosti in stabilnosti baze ter dokaj enostavno uporabo podatkov v ostalih Microsoft-ovih programih (Excel, Word…)

Program omogoča celo paleto pregledov in izpisov vnešenih podatkov po poljubnih kriterijih, ki so podprti z izvozi in izpisi v datoteke različnih tipov (Excel, Word, grafične datoteke ipd).

Na voljo so različne avtomatske obdelave (zapiranje postavk, razknjževanje časovnih razmejitev, knjiženje tečajnih razlik in stotinskih izravnav, evidenčno knjiženje ipd…), katerih namen je olajšati delo uporabnikom ter zmanjšati število napak, ki so posledica ročnega vnosa podatkov.

Zahtevnejše uporabnike bo zadovoljil modul za uporabniško pripravo poročil ter uporaba analitičnih storitev (OLAP), ki jih vključuje SQL strežnik.

 • knjiženje na konte glavne knjige in saldakonte;
 • uporaba poljubnega števila vrst dokumentov (temeljnic);
 • ročno in avtomatsko zapiranje saldakontnih postavk ter knjižnih postavk na poljubnih kontih glavne knjige;
 • avtomatsko knjiženje stotinskih izravnav;
 • spremljanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih, ki so lahko organizirana v poljubne skupine, razrede… (kot kontni plan);
 • spremljanje poslovnih dogodkov po delovnih nalogih;
 • avtomatsko formiranje storno temeljnic;
 • iskanje, pregled in izpis vnešenih knjižb po poljubnih kriterijih;
 • uvoz knjižb iz programov drugih proizvajalcev;
 • vsi pregledi in izpisi podatkov v trenutnem poslovnem letu so omogočeni tudi za zaključena leta (kumulativnie kartice, dnevnik, bruto bilanca, temeljnice…);
 • poljubno filtriranje vseh prikazanih podatkov;
 • izvoz vseh podatkov v datoteke (xls, html, xml, txt);
 • izpisovanje z vsemi vrstami tiskalnikov;
 • izpisovanje v datoteke tipa (xls, html, bmp, gif, jpg, xml, pdf, doc);
 • izpis konto kartic za poljubno obdobje;
 • izpis kartic glede na davčno obdobje;
 • izpis dnevnika knjižb;
 • priprava poročila o prometa po SKIS (standardni klasifikaciji institucialnih sektorjev) po kvartalih;
 • pregled in izpis bruto bilance oz. simulacija bruto bilance z upoštevanjem nepoknjiženih temeljnic;
 • presek bruto bilance po obračunskih mesecih;
 • pregled stroškov in prihodkov po mesecih z rekapitulacijo za obdobje;
 • izpis in pregled odprtih, zaprtih ter vseh tolarskih in deviznih saldakontnih postavk;
 • izpis skupnega zneska terjatev ali obveznosti po partnerjih;
 • izpis neplačanih računov na dan;
 • pregled plačanih računov v obdobju po partnerjih;
 • priprava opominov, izpis odprtih postavk (IOP) s poljubnimi spremnimi besedili;
 • avtomatska priprava dvostranskih pobotov;
 • vključen je modul za uporabniško oblikovanje poročil;
 • priprava plačil po kontih in dokumentu (izpis bančnih nalogov UPN, formiranje datoteke ISOXML za elektronsko plačevanje, prepis na disketo ali prenos v elektronski plačilni promet);
 • uvoz bančnih izpiskov (ISOXML) z avtomatskim ali ročnim kontiranjem, zapiranjem saldakontnih postavk na osnovi shem ali sklicev ter formiranjem temeljnic (tudi EZR) za poljubno število TRR;
 • obračun zamudnih obresti za plačane ali neplačane račune na osnovi saldakontnih stanj z avtomatskim knjiženjem obračunanih obresti.
 • poljubni obračuni zamudnih obresti na osnovi ročno vnešenih podakih o terjatvah in plačilh;
 • avtomatsko knjiženje tečajnih razlik;
 • poljubne sheme z AOP za pripravo statističnih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha z avtomatskim izpolnjevanjem predpisanih obrazcev v Excelovi datoteki;
 • izkaz denarnega toka za obdobje z avtomatskim izpolnjevanjem predpisanega Excelovega obrazca;
 • formiranje datoteke s prometnimi podatki za uporabo v davčnih postopkih (Ur.l.RS 59/2007)
 • izpis podatkov o številu opravljenih knjižb v obdobju po dnevih;
 • uporabniško arhiviranje in restavriranje podatkov na poljuben medij;
 • avtorizacje dostopov do programa, podjetij in posameznih obdelav za uporabnika ali skupine uporabnikov;
 • ob uporabi ostalih programov iz paketa BiroSQL (dokumentarni sistem Likvidacije) je mogoč vpogled v izvorni skenirani dokument, na katerega se nanaša temeljnica (prejeti račun, blagajniški dnevnik, izdan ali prejeti račun iz knjige DDV…);
 • avtomatsko formiranje temeljnice za zapiranje razredov 4 in 7 konec leta;
 • avtomatski zaključek leta s formiranjem otvoritvene temeljnice za naslednje poslovno leto;
 • začetek dela s programom na začetku ali sredi leta z uvozom otvoritvenih stanj GK in saldakontov iz datototek z znanimi podatkovnimi strukturami;
 • samodejno arhiviranje po vnaprej predvidenem planu s strani podatkovnega strežnika;
 • vodenje evidenc za poljubno število podjetij;
 • knjiženje po proračunskih postavkah (občine);
 • avtomatsko razknjiževanje časovnih razmejitev pri knjiženju plačil (občine);
 • izpis kartice po proračunskih postavkah, za obseg proračunskih postavk, kontov in obdobje, v obliki kartice ali rekapitulacije
 • kontrola prekoračitve porabe sredstev na proračunski postavki
 • avtomatska priprava temeljnice za knjiženje transakcij na zakladniškem računu (EZR)

Modul Izvršbe omogoča na osnovi v programu pripravljenih obračunov zamudnih obresti za plačane ali neplačane terjatve, avtomatsko formiranje predlogov za izvršbe na podlagi verodostojne listine. Pripravljeni predlogi se posredujejo preko spletnega portala e-Sodstvo in podportala eIzvršba v nadaljno obravnavo.

Obračun namenjen turističnim agencijam in podjetjem, ki se ukvarjajo z organizacijo oz. obračunavanjem potovanj. Več..