Proračun SQL je namenjen vodstvom občin oz. občinskim upravam, katerim Omogoča spremljanje porabe proračunskih sredstev po proračunskih in realizacijskih postavkah ter kontih, pripravo podatkov za računovodske obdelave, nadzor nad porabo in prekoračitvami porabe, prerazporeditve sredstev, ipd.

Osnovna značilnost programa

Program odlikuje zmožnost izkazovanja stanja proračunskih sredstev na osnovi dokumentov zabeleženih v samem programu (odredbe, naročila, prerazporeditve…) ali v dokumentarnem sistemu Likvidacije (knjiga pošte, knjige računov…), ne da bi bili ti dokumenti računovodsko obdelani oz. poknjiženi. Tak način pristopa omogoča referentom, ki so zadolženi za posamezne postavke, bistveno lažje spremljanje in kontrolo stanj na postavkah.

 • likvidiranje dokumentov z možnostjo vpogleda originalnih (skeniranih) dokumentov prejete pošte, računov, zahtevkov… po referentih inlikvidacijskih shemah;
 • knjiga odredb, izdaja odredb, omogočeno je shranjevanje preilog (zahtevka, prilog) v elektronski obliki;
 • poljubno število knjig naročil, ki jih opredeljuje vrsta naročila, izdaja naročil;
 • knjiga prerazporeditev sredstev iz ene na drugo proračunsko postavko v okviru pooblastil župana oz. pooblaščene osebe;
 • povezava s knjigami računov;
 • avtomatsko knjiženje odredb v knjige računov oz. glavno knjigo;
 • kontrola nad prekoračitvami porabe na proračunskih postavkah;
 • pregled in izpis stanja proračunskih postavk na različne načine;
 • pregled in izpis kartic  proračunskih postavk po poljubnih kriterijih;
 • izpisane podatke je mogoče izvoziti v datoteke v različnih formatih (excel, html, txt, bmp…);
 • povezava s programom APPrA – omogočeni so uvozi šifrantov: proračunske postavke, podprogrami;
 • izpolnjevanje obrazcev P, P1, P2 in P2-obrazec DOP;
 • izvoz realizacije v Excel-ovo datoteko za uvoz v programu APPrA;
 • grafični prikaz stanj;
 • avtorizacija dokumentov s strani podpisnikov;
 • omogočena je uporaba uporaba uporabniško oblikovanih dokumentov v obliki Word-ovih predlog ter spajanja dokumentov (Mail Merge) za znane vrste dokumentov (odredba, naročilo);
 • avtorizacije dostopov, urejanje in vidnost podatkov prijavljenega referena na nivoju proračunske postavke ali skupin postavk ali likvidacijske sheme;
 • rezervacije sredstev na posameznih proračunskih postavkah in referentih;
 • pregled vseh podatkov na ekranu ali izpis s tiskalnikom;
 • elektronsko podpisovanje in avtorizacija verodostojnosti pripravljenih dokumentov s strani podpisnikov;
  poljubno število planov in rebalansov;
 • statistična poročila;
 • evidenca porabe po realizacijskih postavkah, ki omogočajo spremljanje analitične porabe v okviru ene proračunski postavke;