Upravljanje stavb

Upravljanje stavb2017-04-25T08:54:17+01:00

Aplikacija Upravljanje stavb je namenjena podjetjem, ki se ukvarjajo z upravljanjem nepremičnin. Omogoča obračune obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja in obratovanja, najemnin, stroškov iz naslova tekočega vzdrževanja in ostalih poljubnih stroškov. Za vse obračune je omogočen izpis klasičnih A4 računov kakor tudi priprava datoteke za tiskanje posebnih položnic. Tiskanje pdf datotek (za pošiljanje preko elektronske pošte ali za tiskarje). V primeru uporabe posebnih položnic je omogočeno samodejno knjiženje plačil na osnovi podatkov o plačilih, ki jih posreduje banka. Zagotovljena je evidenca o plačilih posameznih stroškov (po vrstah stroškov), program samodejno pripiše zamudne obresti za zamujena plačila, omogočena je priprava in izpis opominov, … Z modulom e-upravnik ali ePortal.si je komitentom omogočen dostop do informacij preko spleta. Program Upravljanje stavb je zasnovan odprto in omogoča poljubne nastavitve delilnih ključev, poljubno določanje nosilcev posameznih stroškov, uporabo tujih valut… V samem programu Upravljanje stavb je dodana možnost oblikovanja lastnih poročil, uporaba Microsoft-ove relacijske baze pa zagotavlja odlično povezljivost z izdelki iz družine Microsoft Office ter drugimi orodji.

Aplikacija za Upravljanje stavb ima več sklopov v katere se evidentirajo osnovni podatki

Skupine nosilcev stroškov: V šifrantu skupin nosilcev stroškov lahko pripravite skupine posameznih prostorov in jih poimenujete. Takšno skupino nosilcev stroškov lahko kasneje uporabite pri delitvi stroškov, pri raznih pregledih…
Vrste delitev: V šifrantu vrst delitev določite, kako se bodo razdeljevali posamezni stroški.
Način izračuna storitve upravljanja in obratovanja: V tem šifrantu določite načine izračuna storitve upravljanja in obratovanja. Ker je način izračuna opredeljen s formulo, imate praktično neomejene možnosti.
Vrste stroškov: Tukaj določite posamezne vrste obratovalnih stroškov, kot npr. elektrika, odvoz smeti, voda… Za vsako vrsto stroška določite privzetega plačnika(lastnik,uporabnik,najemnik), ter vrsto delitve stroška(ki jo lahko pri vnosu stroška spremenite). Prav tako lahko za vsako vrsto stroška pripravite seznam nosilcev stroškov, pri čemer lahko uporabite skupine iz šifranta skupin nosilcev stroškov.
Poljubna polja: V šifrantu poljubnih polj določite dodatne podatke, ki jih želite vnesti pri posameznem prostoru.
Ostali šifranti…

Modul aplikacije Upravljanje stavb je tudi kontejner, ki omogoča generianje e računov v standardu e-slog 1.6. Modul omogoča komunikacijo z B2B sistemom ujp net – oddajanje in prejemanje e računov za/od proračunskih uporabnikov. Avtomatiične uvoze večjih količin e računov dobaviteljev. Povezavo – prenos v knjigo ostalih računov. Pošiljanje e računov poljubnim prejemnikom preko elektronske pošte…

Redni obračun se izvaja enkrat mesečno in je namenjen obračunu obratovalnih stroškov in stroškov upravljanja in obratovanja. V redni obračun se vnesejo vsi stroški, ki bremenijo posamezne enote. Pri vnosu stroškov niste omejeni na vnos stroškov, ki se na nek način delijo, ampak je omogočen tudi vnos poljubnih  zneskov za posameznega komitenta. V fazi obračuna se posamezni stroški pripišejo prostorom , v okviru prostorov pa se še razdelijo po plačnikih stroškov. Prav tako se samodejno pripišejo morebitne zamudne obresti ter stroški opomina. Po zaključku obračuna je mogoče izpisati klasična A4 račune ter sezname za pooblaščene plačnike (npr. seznam za banko za plačila preko trajnikov). Omogočena je tudi priprava datoteke s podatki za tiskanje posebnih položnic. Seveda je pred pošiljanjem omogočen ogled vsebine datoteke.

Rezervni sklad vsebuje dva obračuna in sicer obračun prispevkov v rezervni sklad in obračun stroškov iz rezervnega sklada. V obračunu prispevkov v rezervni sklad se obračunavajo prispevki na osnovi nastavitev za posamezne podskladev postavitvi rezervnega sklada. Obračun prispevkov je lahko samostojen obračun ali pa kot del rednega obračuna. Samostojen obračun se uporablja takrat, ko je potrebno prispevke v rezervni sklad zaračunati na ločenih računih, rednega obračuna. Na osnovi plačil teh računov se lahko izvajajo prenakazila sredstev in izdelujejo datoteke za komunikacijo z bankami. Ko nastanejo stroški, ki porabljajo zbrana sredstva v rezervnem skladu, pa se uporablja obračun stroškov iz rezervnega sklada. Le-ta črpa sredstva sklada po posameznikih in izdela račune tistim, ki imajo premalo sredstev. Na osnovi črpanja sredstev tega obračuna pa se lahko izdelajo datoteke za komunikacijo z bankami.

Za prostore, ki so v najemu program omogoča obračun najemnin. Pred tem je za vsak najeti prostor potrebno vnesti podatke o najemni pogodbi. V najemni pofodbi se opredelijo parametri kot npr. začetek in konec obračunavanja najemnine, ali se najmenina obračunava za mesec vnaprej, ali se obračuna DDV… Določi se tudi znesek najemnine ali način izračuna najemnine – podatki se črpajo iz šifranta načina izračuna najemnine, lahko jo npr. obračunavate  kot znesek v tuji valuti, kot znesek na kvadratni meter neto površine, kot znesek na število oseb, kot neprofitno najemnino…Po zaključenem obračunu najemnin so vam na voljo podobne možnosti, kot pri rednem obračunu – izpis računov A4, izpis seznamov za pooblaščene plačnike, priprava datoteke za tiskanje posebnih položnic…Pri samem obračunu najemnin se za posamezni prostor zapiše tudi obveznost do lastnikov prostora. Kasneje je omogočen pregled teh obveznosti in izvrševanja prenakazil plačanih najemnin.

Poljubni obračun ostalih stroškov omogoča obračun različnih ostalih stroškov iz naslova tekočega vzdrževanja. Sam način vnosa stroškov je enak kot pri obračunu rednih stroškov z enakimi možnostmi delitve stroškov, …Med drugim je za stroške iz naslova tekočega vzdrževanja omogočeno pokrivanje stroškov iz naslova zbranih najemnin in zbranih akontacij. Za izpis računov in pripravo podatkov za tiskanje posebnih položnic velja enako, kot za redni obračun in obračun najemnin.

Go to Top