Prenovljen in posodobljen program Plače SQL omogoča skladno z veljavno zakonodajo obračun plač za gospodarstvo in negospodarstvo. Program je namenjen gospodarstvu (podjetja, samostojni podjetniki) in negospodarstvu (proračunski uporabniki – občine in šole; zavodi, društva, področje javnih del, ostalo,..)

 

 • osnovna kadrovska evidenca o zaposlenih in družinskih članih,
 • mesečni obračun plač po različnih sistemih:
  za podjetja in samostojne podjetnike (bruto, neto, točkovni, izhodiščna plača, individualne pogodbe…),
 • za proračunske uporabnike, javne uslužbence in druge pravne osebe, ki obračunavajo plače po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
 • za zaposlene na področju javnih del
 • plačo za družinskega pomočnika
 • obračun nadomestil v breme drugih, vključno z izpisom zahtevka za refundacijo
 • obračun ostalih materialnih stroškov (dnevnice, kilometrina, cestnina…)
  obračun in evidenco bonitet
 • obračun prispevkov za socialno varnost za lastnika, samostojnega podjetnika
 • izračun premij dodatnega pokojninskega zavarovanja v breme delodajalca ali/in delavca
 • avtomatski izračun pripadajočega zneska stroškov prehrane in prevoza na delo
  evidenco kreditov in ostalih odtegljajev
 • možnost večih izplačil v okviru enega meseca (božičnica, poračun iz naslova uspešnosti poslovanja…)
 • obračun drugih dohodkov iz delovnega rezmerja,
 • obračun letnih prejemkov do uredbe ali nad, kot so regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine…
 • obračun poljubnih in predpisanih dodatkov za javni sektor (skupina C, D in E)
 • obračun dodatkov k plači, poljubnih oz. predpisanih dodatkov skupine C, D in E za javni sektor
 • avtomatsko tvorjenje ISPAP datoteke za potrebe poročanja AJPES-u in oddajo preko spleta
 • kreiranje in izpis bančnih nalogov BN02 ali novih plačilnih nalogiv UPN za individualno nakazila, prispevke, akontacijo dohodnine, odbitke…
 • priprava ustreznih datotek za elektronsko nakazovanje (XML SEPA)
 • možnost tvorjenja datoteke za direktne odobritve – skupinsko nakazovanje
 • priprava bančnih nalogov UPN za nakazila oz. tvorjenje datoteke za elektronsko nakazovanje
 • izpis plačilnih list za javni sektor – skladno z uredbo,
 • podatki za odmero dohodnine (za podjetje in individualni izpisi),
 • letni karton delavca,
  obrazec M4/M8 v obliki XML datoteke za oddajo preko spleta,
 • pregled stroškov dela po delavcu…,
 • kreiranje in izpis ustreznih REK obrazcev (REK-1, REK-1b) za vse vrste obračunov, z možnost neposrednega izvoza XML datotekev DURS-ovo spletno aplikacijo,
 • izpis seznamov za kreditodajalce,
 • obrazec OBR-PL,
 • Obrazec ZAP-M,
 • izpis vseh ostalih evidentiranih podatkov: kartic kreditov, bonitet, odtegljajev, kadrovskih podatkov… kot predogled na ekarnu ali s tiskalnikom.
 • izvoz večine podatkov in poročil v Excel
 • izposovanje v datoteke formata: PDF, RTF, JPG, WMF, XLS, TXT, XML…
 • avtomatska priprava podatkov temeljnice za knjiženje v program Glavna knjiga