Vodenje prihodkov in odhodkov podjetja

  • vodenje evidence za poljubno število everskih ali deviznih blagajn (glavna blagajna, blagajna čekov…) za poljubno število podjetij
  • pregled in izpis blagajniških dnevnikov
  • pregled in izpis blagajniških prejemkov in izdatkov v obliki predpisanih obrazcev
  • enostavno in hitro kontiranje postavk prejemkov in izdatkov po vnaprej pripravljenih shemah ali ročno
  • poljubno oblikovanje knjižnih shem z upoštevanjem stroškovnih mest
  • po zaključevanju blagajniškega dnevnika avtomatska priprava temeljnice za knjiženje v glavno knjigo iz paketa Biro 2000 ali Biro SQL, z opcijo združevanja zneskov po kontih
  • evidenca valut in tečajev za poljubno število uporabniško določenih vrst tečajev (menjalniški tečaj, srednji tečaj Banke Slovenije)